EA SEA WAY https://nastva.fsk.unsa.ba Wed, 21 Mar 2018 11:22:21 +0100 Joomla! - Open Source Content Management bs-ba EA SEA-WAY OPEN WEEK (06-11.06.2016. godine) https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/274-ea-sea-way-open-week-06-11-06-2016-godine.html https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/274-ea-sea-way-open-week-06-11-06-2016-godine.html EA SEA-WAY OPEN WEEK (06-11.06.2016. godine)

Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Univerzitet u Sarajevu organizira EA SEA-WAY OPEN WEEK u periodu 06-11.06.2016. godine. Tom prilikom, Projektni tim organizira seriju predavanja, Workshop-ova, te posjeta neposrednim stejkolderima, u cilju upoznavanja šire javnosti u BiH, uključujući i studentsku populaciju, sa rezultatima projekta i značajem implementacije evropskih projekata za razvoj viskokoškolskih institucija u BiH i sticanje neophodnih međunarodnih referenci.

Osnovne informacije o EA SEA-WAY Projektu:

  • Projekat EA SEA-WAY (EUROPEAN ADRIATIC SEA-WAY) je finansiran iz programa IPA Adriatic prekogranične saradnje (IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme);
  • Projekat traje od novembra 2013. do jula 2016. godine :
  • Zemlje uključene u projekat su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, Srbija i Slovenija;
  • Ukupno 20 partnera i 16 pridruženih partnera ;
  • Fakultet za saobraćaj i komunikacije- Univerzitet Sarajevo (FB16), partner sa Fakultetom za pomortsvo Portorož-Univerzitet Ljubljana (FB11) i Saobraćajnim fakultetom-Univerzitet Beograd (FB12).;
  • Primarni cilj IPA Projekta EA SEA-WAY je poboljšanje pristupačnosti i mobilnosti putnika u području Jadransko-jonske regije i zaleđa kroz razvoj održivih i integriranih transportnih usluga i poboljšanjefizičke infrastrukture koja se odnosi na ove usluge.
  • U okviru EA SEA-WAY Projekta realizirano 22 pilot projekta.

 

EA SEA WAY OW 06.06.2016 1   EA SEA WAY OW 06.06.2016 3
 EA SEA WAY OW 06.06.2016 2  EA SEA WAY OW 06.06.2016 4

 

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) EA SEA WAY Tue, 07 Jun 2016 16:05:45 +0200
Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Dubrovniku https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/272-finalna-konferencija-ea-sea-way-projekta-je-odrzana-11-05-2016-godine-u-dubrovniku.html https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/272-finalna-konferencija-ea-sea-way-projekta-je-odrzana-11-05-2016-godine-u-dubrovniku.html

Dubrovnik 11.05.2016 predstavnici

Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Dubrovniku. Konferencija je imala za cilj da prezentira dostignute rezultate u realizaciji projektnih aktivnosti i pilot projekata. Konferenciji su pisustvovali predstavnici dvadeset projektnih partnera i njihovih stakeholdera. Delegaciju Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo sačinjavali su članovi EA SEA-WAY projektnog tima: doc.dr. Azra Ferizović, doc.dr. Amel Kosovac i Alem Čolaković, MA. U svojstvu stakeholdera Fakulteta, ispred Ministarstva transporta i komunikacija BiH, Konferenciji je prisustvovao dr.sci. Izet Bajrambašić.

Konstatirano je da je EA SEA-WAY Projekat, realizacijom poboljšanja fizičke infrastrukture i usluga infomobilnosti dao značajan doprinos u razvoju lučkog sistema jadransko-jonske makro regije i njegove konekcije sa zaleđem. EA SEA-WAY Projekat znavično se okončava 30.06.2016. godine.

Dubrovnik 11.05.2016 Ferizovic

Dubrovnik 11.05.2016 final conference

Dubrovnik 11.05.2016 Kosovac Colakovic

 

 

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) EA SEA WAY Thu, 19 May 2016 16:54:13 +0200
EA SEA-WAY: potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Saobraćajnog fakulteta Beograd i Pomorskog fakulteta Portorož https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/267-ea-sea-way-potpisan-ugovor-o-saradnji-izmedu-fakulteta-za-saobracaj-i-komunikacije-saobracajnog-fakulteta-beograd-i-pomorskog-fakulteta-portoroz.html https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/267-ea-sea-way-potpisan-ugovor-o-saradnji-izmedu-fakulteta-za-saobracaj-i-komunikacije-saobracajnog-fakulteta-beograd-i-pomorskog-fakulteta-portoroz.html EA SEA-WAY: potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Saobraćajnog fakulteta Beograd i Pomorskog fakulteta Portorož

U okviru implementacije projektnih aktivnosti EA SEA-WAY IPA Projekta i Radnog paketa WP5, čiji je primarni cilj jačanje prekogranične saradnje, u Beogradu je 23.03.2016. godine, potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Saobraćajnog fakulteta Beograd i Pomorskog fakulteta Portorož.

Fokusirana područja saradnje su: razmjena nastavnika i studenata, osiguravanje međusobne istraživačke aktivnosti i obuke u okviru rada na doktorskim tezama, uz mogućnost dobijanja međusobno priznatih diploma, organizacija zajedničkih konferencija i simpozijuma, te saradnja u izradi zajedničkih aplikacija za projekte iz oblasti transporta u Jadransko-jonskom makroregionu.

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) EA SEA WAY Thu, 24 Mar 2016 13:20:49 +0100
Održan šesti koordinacioni sastanak u okviru EA SEA WAY projekta https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/251-odrzan-sesti-koordinacioni-sastanak-u-okviru-ea-sea-way-projekta.html https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/251-odrzan-sesti-koordinacioni-sastanak-u-okviru-ea-sea-way-projekta.html Održan šesti koordinacioni sastanak u okviru EA SEA WAY projekta

U periodu 22-23.09.2015. godine na Krfu (Grčka) je održan 6. Koordinacioni sastanak u okviru implementacije IPA Projekta EA SEA WAY.

Predstavnici Projektnog tima EA SEA WAY Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, u sastavu dr.sci. Azra Ferizović, dipl.ing i Doc.dr. Ahmed Ahmić, su uspješno prezentirali dostignuti nivo implementacije projektnih aktivnosti u okviru Radnih paketa (WP1-WP5). Posebno su akceptirane aktivnosti realizirane u okviru Radnog paketa WP4, koji se odnosi na mogućnosti integriranja lučkog sistema Jadransko-Jonske regije sa zaleđem i razvoja efikasnog transportnog sistema u funkciji održivog putničkog prijevoza.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) EA SEA WAY Tue, 29 Sep 2015 11:01:23 +0200
FSK prezentirao dostignuća u implementaciji IPA projekta EA SEA-WAY https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/228-fsk-prezentirao-postignuca-u-implementaciji-ipa-projekta-ea-sea-way.html https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/228-fsk-prezentirao-postignuca-u-implementaciji-ipa-projekta-ea-sea-way.html

EA SEA-WAY Beograd 28.11.2014

U okviru Konferencije ICTTE2014 (International Conference on Traffic and Transport Engineering), održane u Beogradu, 27-28.11.2014. godine, održana je sesija posvećena napretku u realizaciji planiranih aktivnosti programskog paketa WP4 Projekta EA SEA WAY.

Predstavnik projektnog tima Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Azra Ferizović, prezentirala je dostignuća u području Izrade studije o ocjeni sistema luka jadransko-jonskog regiona i njegove integracije sa zaleđem, dio: Željezničke konekcije.

Također, prezentiran je i napredak u izradi Baze podataka u Microsoft Access-u, koja ima za cilj da partnerima Projekta, kao i ostalim interesnim skupinama, omogući pristup svim relavantnim podacima u vezi luka odnosnog regiona i veza sa zaleđem, kako u realizaciji EA SEA WAY Projekta, tako i budućih projekata i istraživanja.

Učesnici skupa su konstatirali da su predstavnici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, dali značajan doprinos u realizaciji i održivosti Projekta i da ovakva Baza podataka predstavlja dodatnu vrijednost Projekta.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) EA SEA WAY Wed, 10 Dec 2014 08:31:31 +0100
EA SEA-WAY: treći koordinacijski sastanak održan u Trieste (Italija) https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/224-ea-sea-way-treci-koordinacijski-sastanak-odrzan-u-trieste-italija.html https://nastva.fsk.unsa.ba/projekti/ipa-ea-sea-way/item/224-ea-sea-way-treci-koordinacijski-sastanak-odrzan-u-trieste-italija.html

SeaWay 3rd Trieste Italy

Prema kalendarskim aktivnostima IPA EA SEA WAY Projekta, u periodu od 15. Do 16.10.2014. godine u Trstu su održani sljedeći sastanci:

  • Prvi sastanak CBB (Cross Border Board) na kome su razmatrani budući pravci razvoja strategije prekogranične saradnje u području jadranskog basena.
  • Treći sastanak SC (Steering Committee) na kome su definirane buduće aktivnosti u vezi realizacije budžeta EA SEA WAY Projekta.
  • Treći koordinacioni sastanak na kome su prezentirane dosadašnje implementacione aktivnosti na projektu EA SEA Way, kao i buduće aktivnosti u narednom šestomjesečnom periodu.

Delegacija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u sastavu: Azra Ferizović, Amel Kosovac i Mirza Berković, u funkciji članova projektnog tima, su prezentirali dosadašnje realizirane aktivnosti kao i buduće planove u okviru Radnog paketa WP4.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) EA SEA WAY Wed, 05 Nov 2014 12:18:54 +0100