ponedjeljak, 02 Oktobar 2017 11:51

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

Na osnovu člana 78. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu, člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu broj 01-173/17 od 07.02.2017. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa - doktorski studij Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu broj: 01-38-1897/11 od 29.06.2011. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa, broj: 01-4529/17 od 27.06.2017.godine, Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, objavljuje

 

KONKURS

za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

u studijskoj 2017/2018. godini

 

Konkurs se može preuzeti iz priloga.