srijeda, 23 Novembar 2016 08:21

TENDERSKA DOKUMENTACIJA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE


Broj javne nabavke: 01-2454/16
Sarajevo, 21.11.2016. godine


U skladu sa članom 88., a u vezi sa članom 53.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik
BiH“,  broj  39/14),  članom  3.  Uputstva  za  pripremu  modela  tenderske  dokumentacije  i  ponuda
(„Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), utvrđuje se slijedeća:


TENDERSKA DOKUMENTACIJA
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA


Predmet nabave: „Izvođenje zidarsko-staklarskih radova“
JRJN: 45262522-6, 45441000-0


KONKURENTSKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE (u prilogu ispod se nalazi link za preuzimanje dokumentacije)