ponedjeljak, 20 Juni 2016 07:38

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA nabavke Kompjuterske opreme i potrepština

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRADAJ I KOMUNIKACIJE
Broj javne nabavke: 01-1050/16
Sarajevo: 09.06.2016. godine

 

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku Kompjuterske opreme i
potrepština za potrebe Fakulteta za saobradaj i komunikacije