petak, 15 April 2016 11:23

ODLUKA o direktnom sporazumu br. 01-731/16

Broj: 01-731/16

Datum: 12.04.2016. godine

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39., maj 2014. godine) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo (broj: 01-1448/15), Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, donio je

 

ODLUKU

direktnom sporazumu

I

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Telnet d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202070350005, sa sjedištem u NOVOM GRADU na adresi Stupska bb za isporuku Razne kancelarijske opreme i potrepština za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.