Cestovni saobraćaj

Karakeristike cestovnog saobraćaja su: brzina, prilagodljivost zahtjevima i prihvatljiva cijena usluga, prikladnost pojedinačnom saobraćaju i saobraćaju za vlastite potrebe. Ove mreže neminovno se međusobno prepliću, postaju sve gušće i zahtjevaju da se grade brojni spojni, križni, napojni i drugi objekti.

Takva problematika nameće kao jedino moguće rješenje korištenje postojećih kapaciteta i izgradnju sistema sa većom prijevoznom mogučnošću, te potreba za sigurnijim i ekološki prihvatljivim rješenjima. Obzirom na takav trend rasta i razvoja nameće se i potreba i obaveza edukacije studenata za nove profile profesije - saobraćajnih inženjera.

Znanja i kompetencije koje će studenti steći nakon završenog I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju "Cestovni saobraćaj" su:

- Ovladavanje znanjem o osnovnim pojmovima koja se odnose na cestovna vozila sa posebnim osvrtom na principe rada, funkciju i konstruktivna rješenja glavnih sistema koji se danas koriste na cestovnim vozilima;

- Pravilan pristup izboru optimalnog vozila za određene uslove eksploatacije kako sa aspekta pogonskog motora tako i sa aspekta ostalih sistema koji su ugrađeni na vozilo;

- Znanja vezana za infrastrukturu cestovnog saobraćaja i znanja o cestovnoj mreži, elementima ceste, trasiranju ceste, objektima cestovne infrastrukture, propusnoj moći cestovnih čvorišta, održavanju cesta te o značaju cestovne infrastrukture;

- Sticanje znanja vezanog za postupke tehničkog održavanja i homologacije vozila;

- Rješavanje konkretnih problema u oblasti logistike i logističkih procesa;

- Postavljane dinamičkih modela cestovnih vozila u procesu vuče i kočenja u cilju određivanja potrebnih podataka pri ekpertizama saobraćajnih nezgoda;

- Sposobnost u rješavanju problematike vezane za saobraćaj i prostor, uključujući urbanističko planiranje, regionalno planiranje, okolinsko planiranje, nacionalne prostorne planove, plansko upravljanje, korištenje zemljišta, zaštita prostora, određivanje dugoročnih ciljeva i mjera prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem prostora koji se tretira;

- Kompetencije pri planiranju i rješavanju problematike javnog gradskog putničkog prijevoza u gradovima;

- Znanja iz sigurnosti u cestovnom saobraćaja, te praktična mjerenje stepena sigurnosti u cestovnom saobraćaju, kao i analiza konkretnih saobraćajnih nezgoda, njihovih uzroka i posljedica;

- Znanja u realizaciji programa iz područja inteligentnih transportnih sistema, analiza učinka ITS funkcionalnosti na promjene parametara stanja klasičnog prometnog sistema. Korištenje ITS funkcionalnosti u upravljanju prometnim procesima;

- Znanja iz teorije saobraćajnih tokova, analize konkretnih dijelova saobraćajnih mreža, planiranje i definisanje efikasnih rješenja;

- Kompetencije iz dijagnostike i održavanja cestovnih vozila, praktična primjena dijagnostičkih uređaja, te analiza stanja tehničke ispravnosti vozila i mjerenje parametara;

- Aplikacijom stečenih znanja, student će biti osposobljen da modelira, oblikuje, organizira i realizira međunarodne robne tokove i obavlja sve zadatke iz područja logističke špedicije;

- Razumijevanje ekonomskih zakonitosti i kvalitativno-kvalitativnih analiza ekonomskih procesa koji se pojavljuju u saobraćajnom preduzeću i saobraćajnom tržištu.

Prema navedenom, kompetencije završenih studenata I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju "Cestovni saobraćaj" biće vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u oblasti cestovnog saobraćaja i srodnim oblastima, te kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima.


Zašto upisati FSK?       Upis        Studijski programi       Odsjeci i usmjerenja       Studentski vodič       Prezentacija

 Kontakt telefon: +387 33 565 211 i +387 33 565 202, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web stranica Fakulteta:  www.fsk.unsa.ba.